Sunday, November 6, 2011

                                                       देवोत्थान एकादशी

ॐ ब्रह्मेन्द्ररुद्रैरभिवन्द्यमानो भवानृषिर्वन्दितवन्दनीयः!
प्राप्ता तवेयं किल कौमुदाख्या जागृष्व जागृष्व च लोकनाथ !!
ॐ मेधा गता निर्मलपूर्णचन्द्रः शारद्यपुष्पाणि मनोहराणि !
अहं ददानीति च पुण्यहेतोर्जागृष्व जागृष्व च लोकनाथ !!
ॐ उत्तिष्ठोतिष्ठ गोविन्द त्यज निद्रां जगत्पते !
त्वया चोत्थीयमानेन,   उत्थितं भुवनत्रयम् !!

Today, the eleventh day of the bright phase of Kartik, is the day when according to Hindu belief the Lord, Bhagavan Vishnu, rises from his sleep and auspicious works of Hindus begin to be performed. The hymn mentioned above is an entreaty to the Lord to rise and let the three worlds -- earth, heaven and the nether world -- rise with Him.
                

No comments: